Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e‐shop“) umiestneného na doméne www.vinoteka-andre.sk je:

Andrej Jelšík, IČO: 48213021, IČ DPH: SK1121019295, e-mail: info@vinoteka-andre.sk, tel. číslo: +421 914 359 565.

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

K ochrane osobných údajov pristupujeme ako prevádzkovateľ zodpovedne, riadime sa zásadami pri ich spracúvaní a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov:

zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb e-shopu, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.

a/. Najdôležitejšie informácie v skratke

 1. Vždy budeme postupovať podľa platných zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Pri narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky platné zákony a zásady pri spracúvaní osobných údajov.
 2. Vaše osobné údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, pri nákupe používame šifrované spojenie, aby žiaden z údajov neunikol po ceste od Vás k nám a naopak.
 3. Informácie o Vás nezverejňujeme a neposkytujeme tretej strane: Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou zmluvných sprostredkovateľov s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky a to na základe prísnych pravidiel, ktorých dodržiavanie u sprostredkovateľa na zmluvnom základe a v presne určenom rozsahu kontrolujeme.
 4. Údaje o Vás môžete meniť a vymazať: Vo Vašom účte môžete kedykoľvek zmeniť informácie, ktoré máme o Vás uložené alebo svoj profil vymazať. Taktiež sa môžete kedykoľvek odhlásiť zo zasielania nášho newslettra (spravodajcu o novinkách a akciách).
 5. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: info@vinoteka-andre.sk, +421 914 359 565.
 6. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi: Máte právo na (i) prístup k Vašim osobným údajom; (ii) opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov; (iv) namietanie spracúvania Vašich osobných údajov; (v) právo na výmaz osobných údajov; (vi) prenosnosť osobných údajov; (vii) podanie návrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

b/. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

1. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri nákupe

Pre vybavenie Vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme tieto údaje: Vaše meno a priezvisko, adresu (doručenia tovaru), e‐mail a telefónne číslo. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy a vybavenie Vašej objednávky.
Tieto údaje sú Vami poskytnuté na právnom základe zmluvy za účelom vybavenia Vami zadanej objednávky v e‐shope. Doba, počas ktorej uchovávame osobné údaje je daná v osobitných právnych predpisoch v súvislosti s obchodnou, účtovnou a daňovou dokumentáciou a našimi internými predpismi na spracovanie a archiváciu dokladov (registratúrny plán) a je v dĺžke 11 rokov.
Vaša e‐mailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do užívateľského účtu), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú e‐mailovú adresu Vám bude zaslané potvrdenie objednávky. Telefónne číslo slúži na notifikáciu vybavenia a doručenia objednávky, žiadnym iným spôsobom nie je tento údaj použitý.
V našom e‐shope nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali informácií o Vašich platobných prostriedkoch (bankových účtoch alebo platobných kariet).
Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované a tieto údaje nepodliehajú automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu alebo profilovaniu.

2. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácii

Prostredníctvom registrácie si môžete založiť heslom chránený používateľský účet. Tým získavate priamy prístup k Vašim, u nás uloženým údajom a zároveň môžete nahliadnuť do Vašich otvorených alebo vybavených objednávok pokiaľ to systém e‐shopu umožňuje, využívať rôzne výhody a najmä spravovať Vaše osobné údaje uložené v používateľskom účte, ako aj nastavenie zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách).
Pri založení používateľského účtu budú spracúvané osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa (doručenia tovaru), e‐mail. Tieto údaje sú Vami poskytnuté na právnom základe súhlasu, za účelom zjednodušenia vybavenia objednávky alebo prehľadu uskutočnených objednávok pokiaľ to systém e-shopu umožňuje či využívania zákazníckych výhod. Doba, počas ktorej uchovávame osobné údaje je v dĺžke 10 rokov. V rámci spracovania informácií o používateľskom účte sú údaje poskytované sprostredkovateľom: zmluvnému technickému partnerovi na správu e‐shopu a zmluvnému partnerovi na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.
Uložené údaje používateľského účtu sú automatizovane spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa procesmi segmentácie a „upselling“ – zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili) a na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e‐shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie). Ak si takéto spracúvanie Vašich údajov neželáte, môžete Váš používateľský účet kedykoľvek vymazať v sekcii „Môj účet“ a realizovať objednávky bez registrácie.

3. Údaje, ktoré získavame automaticky

Automaticky môžeme zbierať rôzne údaje, ktoré slúžia pre analýzu e‐shopu. Medzi tieto údaje patrí IP adresa, dátum a čas kedy ste využili naše služby, hardvér, softvér, typ použitého mobilného zariadenia alebo internetový prehliadač, ktorý využívate a informácie o Vašom počítačovom operačnom systéme, ako napríklad verzia aplikácie a nastavenie jazyka. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o kliknutiach a o stránkach, ktoré sa Vám zobrazili.
Tieto štatistické údaje získavané počas Vašej návštevy e‐shopu nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou – neevidujeme a nepriraďujeme k nim žiadny osobný údaj – nie sú preto považované za osobné údaje, a nevzťahujú sa na ne predpisy o ochrane osobných údajov.

4. Remarketing

Naša spoločnosť využíva funkciu „Remarketing“ od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka v rámci e‐shopu a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza z našej strany ako prevádzkovateľa k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na našom e‐shope.
Informácie o Vašom pohybe na našej stránke sa ukladajú vo Vašom internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto nastavenie zobrazovania môžete zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

5. Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač vo Vašom počítači alebo na prehliadajúcom zariadení. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač a nemôžu byť priradené konkrétnej osobe, neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie Vašich osobných údajov.
Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Záznamy súborov cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo nastavenia (napríklad jazyk), ktoré ostávajú Vašimi predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve nášho e‐shopu.
Jednotlivé stránky e‐shopu používajú záznamy súborov cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach e‐shopu používame nasledovné typy záznamov súborov cookies:

 • nevyhnutné záznamy súborov cookies: tieto záznamy súborov cookies sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok e‐shopu a patria sem napríklad záznamy cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií nášho e‐shopu,
 • výkonové záznamy súborov cookies: tieto záznamy súborov cookies nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami, čo môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti webových stránok nášho e‐shopu. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné,
 • funkčné záznamy súborov cookies: tieto záznamy súborov cookies si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke e‐shopu prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše preferencie, napríklad voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, Vás osobne neidentifikujú.

Pre niektoré funkcie v rámci webových stránok e‐shopu používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad video vložené zo služby YouTube alebo prepojenia na túto službu. Tieto videá alebo prepojenia (akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretej strany) môžu obsahovať súbory cookies tretej strany, a preto by ste si informácie o používaní takýchto súborov cookies mali prečítať v zásadách informácií o používaných súboroch cookies príslušnej tretej strany.
Ak súbory cookies nechcete používať musíte ich aktívne odstrániť alebo zablokovať prostredníctvom predvolieb internetového prehliadača. Ak odmietnete používanie súboru cookies, budete stále schopní navštíviť webové stránky nášho e‐shopu, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií využite dokumentáciu Vášho internetového prehliadača.

c/. Nesúhlas s použitím údajov, ich zmena a výmaz

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoj používateľský účet môžete kedykoľvek zmazať v sekcii „Môj účet“ a odhlásiť sa z odberu newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách) prostredníctvom odkazu na odhlásenie z odberu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.
Môžete požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@vinoteka-andre.sk.

d/. Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje máte na základe písomnej žiadosti, telefonicky, osobne, e‐mailom alebo prostredníctvom pripravených formulárov u prevádzkovateľa právo na:

 • prístup k svoji osobným údajom,
 • opravu osobných údajov,
 • vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
 • namietanie spracovania svojich osobných údajov,
 • presnosť osobných údajov,
 • podanie návrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.


Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na telefónnom čísle +421 915 359 565, na e‐mail: info@vinoteka-andre.sk
Služby a produkty poskytované v rámci e‐shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

V Martine, 01. 10. 2018.